About

Như mình đã nói, đơn giản là thêm một nơi để bày tỏ nỗi lòng. Post một cái gì đấy cho nhưng người quan tâm, chung sở thích…